Politika integrovaného systému řízení

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Pro zajištění integrovaného systému řízení, jeho udržování, rozvoje a neustálého zlepšování je ve společnosti PVZ, s.r.o. stanovena následující politika:

  • základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti stavební výroby včetně zákonného nakládání s odpady a konzultační činnosti v oblasti životního prostředí,
  • vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ISO 9001, požadavky ISO 14001 a OHSAS 18001, tj. s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících jakost poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci ve společnosti (dále jen „ISŘ“),
  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování „ISŘ“,
  • trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování našich činností a zabezpečování jakosti námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na tvorbě jakosti poskytovaných služeb, dodržování principů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi mají naši subdodavatelé, proto s nimi aktivně komunikujeme a neustále objasňujeme vzájemné požadavky na součinnost při poskytování služeb našim klientům,
  • vedení společnosti vytváří odpovídající podmínky pro průběžné vzdělávání svých zaměstnanců, a to zejména v oblasti stavební výroby, nakládání s odpady, ochrany životního prostředí a právních souvislostí v oblasti stavebnictví,
  • všichni zaměstnanci společnosti plní požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
  • společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a zároveň kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání energiemi a surovinami,
  • společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko havárií a nehod na staveništi, důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.